Polityka przetwarzania danych osobowych

Concierge

Polityka przetwarzania danych osobowych

Celem niniejszej informacji jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Pana/Pani dane osobowe EUROP ASSISTANCE POLSKA Sp. z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034499, kapitał zakładowy 5.000.000 zł, opłacony w całości.

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe? Europ Assistance Polska sp. z o.o., będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów realizacji usług concierge oraz umożliwienia korzystania z serwisu concierge.europ-assistance.pl.

Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o. stanowi umowa świadczenia usług cosierge lub realizacja działań podjętych na Pani/Pani żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usług consierge albo zgoda na przetwarzanie danych osobowych albo przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?
Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów. Będziemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych: Imię i Nazwisko, nr PESEL lub gdy numer ten nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?
Możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe naszym podwykonawcom, którzy przetwarzają te dane na nasze zlecenie.
6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?
Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na realizację postanowień umowy zawieranej z nami. W przypadku ich nieprzekazania brak jest możliwości świadczenia usług z tytułu zawarcia umowy.

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?
W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani poprzez zgłoszenie żądania na adres poczty elektronicznej iod@europ-assistance.pl. prawo: dostępu do własnych danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o. Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa

8. W jaki sposób można wnieść skargę?
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane:
1) Gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu wycofania zgody,
2) Gdy podstawą przetwarzania jest umowa – do momentu przedawnienia roszczeń z umowy,
3) Gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – przez czas umożliwiający realizację tego interesu,
Gdy podstawą są przepisy prawa – przez czas wynikający z tych przepisów np. wymagany przepisami prawa podatkowego, czy regulacjami tyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

10. Nasz inspektor ochrony danych
W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych Europ Assistance przy pomocy poczty elektronicznej na adres iod@europ-assistance.pl