Polityka przetwarzania danych osobowych


Celem niniejszej informacji jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.
 
1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Pana/Pani dane osobowe?EUROP ASSISTANCE POLSKA Sp. z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034499, kapitał zakładowy 5.000.000 zł,  opłacony w całości.
 
2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe? Europ Assistance Polska sp. z o.o., będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów realizacji usług concierge oraz umożliwienia korzystania z serwisu concierge.europ-assistance.pl.
 
Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o. stanowi umowa świadczenia usług cosierge lub realizacja działań podjętych na Pani/Pani żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usług consierge albo zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?
Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów. Europ Assistance S.A. będzie przetwarzać w szczególności: Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej oraz inne dane niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usługi consierge.
 
 
4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.
 
5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?
Możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom Europ Assistance S.A. a także podmiotom, którymi Europ Assistance posługuje się przy świadczeniu usług objętych umową ubezpieczenia oraz organom nadzoru jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
 
6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych? 
Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na realizację postanowień umowy ubezpieczenia. W przypadku ich nieprzekazania brak jest możliwości świadczenia usług z tytułu zawarcia umowy.
 
7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?
W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani poprzez zgłoszenie żądania na adres poczty elektronicznej iod@europ-assistance.pl. prawo: dostępu do  własnych danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o. Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa
 
8. W jaki sposób można wnieść skargę?
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane do momentu wygaśnięcia Pana/Pani roszczeń z umowy ubezpieczenia, a następnie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa (np. prawa podatkowego).
 
10. Nasz inspektor ochrony danych
W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych Europ Assistance przy pomocy poczty elektronicznej na adres iod@europ-assistance.pl

11. Ochrona danych osobowych

Wszelkie informacje dotyczące wytycznych, którymi Europ Assistance Polska kieruje się w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, są dostępne pod tym linkiem


 

Portfolio

Organizacja wynajmu Ferrari California
Organizacja urodzin w kasynie
Organizacja życzeń niestandardowych
Dostarczenie karuzeli na posesję klienta
Wyznanie miłości podczas spektaklu
Organizacja biletów do Filharmonii
Zaplanowanie egzotycznej podróży
Oświadczyny na wyspie zakochanych
Aranżacja rejsu wybrzeżem chorwacji