Regulamin płatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis internetowy concierge.europ-assistance.pl dostępny pod adresem internetowym concierge.europ-assistance.pl (dalej: „Serwis”) jest prowadzony przez i jest własnością: Europ Assistance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000034499, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000.000 zł, opłaconym w całości, NIP 525-10-32-299 (dalej: „EAP”).
 2. Treść strony Concierge.bzwbk.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy z podmiotami tam wskazanymi.
 3. EAP za pośrednictwem Serwisu nie oferuje osobiście żadnych towarów i usług, a jedynie przedstawia wybrane oferty swoich partnerów.

 

§2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

 1. W Serwisie umieszczone są informacje o usługach i towarach oferowanych przez partnerów EAP. Informacje te mają charakter orientacyjny i wymagają każdorazowej weryfikacji u partnera EAP.
 2. W celu złożenia zamówienia towaru lub usługi, Klient powinien:
  1. połączyć się za pomocą odesłania (link) ze stroną/serwisem partnera EAP i dokonać zakupu towaru lub usługi zgodnie z regulaminem i procedurami obowiązującymi u partnera EAP, albo
  2. połączyć się telefonicznie z centrum telefonicznym EAP przy pomocy numeru wskazanego w Serwisie, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez operatora centrum telefonicznego EAP.
 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. b):
  1. Klient otrzymuje informację o całkowitej wartości zamówienia po dokonaniu wyboru formy dostawy i sposobu płatności,
  2. Jeżeli Klient jest konsumentem, tj. nabywa usługi lub towary w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą, w odpowiedzi na złożone zamówienie oraz w celu potwierdzenia tożsamości Klienta, a także danych przez niego podanych w ramach zamówienia, EAP w terminie dwóch dni roboczych od jego otrzymania, przesyła Klientowi, na podany przez niego adres e-mail zawiadomienie o złożonym zamówieniu zawierające informacje o:
  3. zamówionych towarach lub usługach i ich liczbie;
  4. cenie jednostkowej towaru lub usługi i cenie łącznej zamówienia wraz z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług bądź innych należności publicznoprawnych związanych ze sprzedażą towaru lub usługi;
  5. formie zapłaty;
  6. kosztach i sposobie dostawy;
  7. konieczności potwierdzenia zamówienia, w celu jego realizacji.
  8. Jeżeli Klient nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, EAP przesyła Kupującemu, na podany przez niego adres e-mail, zawiadomienie o złożonym zamówieniu zawierające podstawowe informacje o tym zamówieniu.
  9. Dokonane przez Klienta ostateczne potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi złożenie oferty zawarcia umowy.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez EAP w imieniu własnym, ale na rachunek Klienta zamówienia u partnera EAP.
 5. EAP przekazuje zamówienie do realizacji partnerowi EAP.

 

§3. PŁATNOŚĆ ZA TOWARY LUB USŁUGI

 1. Zapłaty za zamówione towary lub usługi można dokonać bezpośrednio u partnera EAP lub za pośrednictwem EAP z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  a. dyspozycji przelewu z rachunku bankowego złożonej za pośrednictwem w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez EAP w procesie realizacji zamówienia numer konta,
  b. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim),
  c. płatnością online za pomocą karty płatniczej.
 2. Płatności online, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b) i c) realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego swojego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony Serwisu.
 3. Płatności online obsługuje firma eCard S.A., dostępne formy płatności:

  a) Karty płatnicze:
  Visa
  Visa Electron
  MasterCard
  MasterCard Electronic
  Maestro
  b) ePrzelewy:
  Płacę z inteligo (inteligo)
  mTransfer (mBank)
  MultiTransfer (MultiBank)
  Płać z Nordea (Nordea)
  Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
  Przelew z BPH (Bank BPH)
  Płacę z iPKO (PKO BP)
  Pekao24Przelew (Bank Pekao)
  Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy)
  PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
  MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
  Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
  Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
  Millennium—Płatności Internetowe (Bank Millennium)
  Płać z ING (ING Bank Śląski)
  Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski)
  Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
  db Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.)
  iKO (PKO BP S.A)
  Płacę z INVEST-BANKIEM (Invest Bank S.A.)
  PeoPay (Bank PeKaO S.
  EAP zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w § 3 pkt 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z użytkownikiem Serwisu.
  W przypadku wybranych towarów lub usług EAP zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§4. DOSTAWA TOWARU LUB USŁGI

 

 1. Dostawa towaru lub świadczenie usługi dostarczanego Klientowi na terenie Polski następuje:
  1. pocztą kurierską z przedpłatą lub za pobraniem na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej z przedpłatą lub za pobraniem na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
  3. odbiór osobisty z ustalonego przez EAP i klienta miejsca, w tym z siedziby EAP.
 2. Klientowi podczas składania zamówienia każdorazowo zostaje przedstawiony dokładny koszt oraz ustalony sposób dostarczenia wybranych towarów  lub usług na wskazany przez niego adres.
 3. W przypadku zamówienia z dostawą poza granicami Polski, Klient po otrzymaniu potwierdzenia wraz z informacją o całkowitej wartości zamówienia, łącznie z kosztami dostawy, ale bez uwzględnienia kosztów ewentualnych dodatkowych opłat celnych, może dokonać wyboru jednego z dwóch sposobów płatności:
  1. dyspozycja  przelewu bankowego bezpośrednio na konto EAP
  2. płatność elektroniczna  (transakcja płatnicza) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą przy użyciu płatności online obsługiwanych przez firmę eCard S.A.
 4. Po otrzymaniu płatności lub informacji o prawidłowym jej wykonaniu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych firmy eCard S.A., odpowiednio partner EAP lub EAP dostarcza przedmiot zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres albo świadczy zamówioną usługę w sposób wskazany w zamówieniu.
 5. Odbierający towar—Klient lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru, z zachowaniem szczególnej staranności.

 

§5. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. EAP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowego lub niedokładnego adresu.
 2. O ile ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) oraz Kodeks Cywilny lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni:
  a. dla umowy, w wykonaniu której EAP wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta  lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  b. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a) świadczenie usług, wykonanych w całości za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi EAP nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której Klienta wyraźnie żądał, aby wykonawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli wykonawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez EAP o utracie prawa odstąpienia od umowy
 4. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu przez EAP. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 5. EAP nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne towarów dostarczonych przez partnerów EAP lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez partnerów EAP, jeśli do zawarcia umowy doszło:
 6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania przez EAP w formie pisemnej.
 7. Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Klient zamawiając towar.
 8. W razie niezajęcia przez EAP stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, liczonych zgodnie z zapisami § 5 pkt 7, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez EAP za zasadną.

 

§6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Klient po uzyskaniu połączenia z operatorem centrum telefonicznego EAP, jeśli EAP nie jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych Klienta, zostanie poproszony o zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych Serwisie.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia bez rejestracji, uniemożliwia zrealizowanie zamówień Klienta w Serwisie.
 3. EAP przetwarza dane osobowe Klienta jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usług.
 4. EAP zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Klienta w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. EAP nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Klienta.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia  30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014, poz. 827)
 3. EAP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Serwisu. Zamówienia złożone przez Klienta są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez EAP, ale nie krótszym niż 14 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej concierge.europ-assistance.pl

 

Portfolio

Organizacja wynajmu Ferrari California
Organizacja urodzin w kasynie
Organizacja życzeń niestandardowych
Dostarczenie karuzeli na posesję klienta
Wyznanie miłości podczas spektaklu
Organizacja biletów do Filharmonii
Zaplanowanie egzotycznej podróży
Oświadczyny na wyspie zakochanych
Aranżacja rejsu wybrzeżem chorwacji